priorНа първото заседание на Звеното за мониторинг и оценка към постоянната Комисия за социална политика в област Ямбол  стана ясно, че област Ямбол е постигнала добри резултати на заложения в социалната стратегия основен приоритет– деинституционализация на деца. Заседанието се проведе в Областна администрацияпод председателството на заместник-областния управител Нели Кадиева.  Целта на срещата бе да се представи напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г., да се откроят добрите практики през изминалата година и мерките, заложени в социалната сфера за настоящата 2013 г. Експерти от социални институции, представителите на общините докладваха за изпълнението на Общинските планове за развитие на социалните услуги.

По отношение на деинституционализация на деца бе дадена висока оценка за работата на община Ямбол, която през 2012г. работи по проект „Да не изоставяме нито едно дете” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Чрез него ще се предоставят социални услуги за деца и младежи с увреждания в център за настаняване от семеен тип и защитено жилище.

Като успешни практики бяха посочени още Центърът за настаняване от семеен тип по проект „Къща като в къщи” на община Елхово, Социалното предприятие за обществено хранене в община „Тунджа” и Центърът за социална рехабилитация в община Стралджа.

Директор на РДСП Ямбол Милена Янъкова, представи приоритетните направления, по които работи Агенцията за социално подпомагане. Финансов ресурс от над 332 млн. лв. е отделен за мерките по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а като междинно звено, Агенцията за социално подпомагане цели да постигне максимална усвояемост на средствата от ЕС. Като целеви групи бяха посочени уязвими групи от населението, които поради различни причини не са в състояние да се обслужват сами, да се реализират чрез труда си или имат нужда от подкрепа за независим и активен живот.

„Доволна съм да видя балансиран и последователен напредък в един от основните ни приоритети – деинституционализацията на детската грижа”, заяви Нели Кадиева. „За настоящата година пред нас стоят две предизвикателства – да търсим възможност за предоставяне на грижи за хората с ментални затруднения и място за временно настаняване на бездомни лица. Оптимист съм, че с общи усилия ще намерим начин да ги реализираме”, посочи тя.